Kasisomayajula « Vish » Viswanath, B. Sc., BCJ, MCJ, M.A., Ph. D.